Política de Privacidade
1.- TRATAMENTO DE DATOS

ASOCIACION PUNTOGAL, con CIF: G70065107  informa a través da súa web asociacion.gal sobre a súa política de privacidade respecto do tratamento e protección dos  datos de carácter persoal de calquera titular co que manteña unha relación na que se requira o tratamento dos seus datos.

Las operacións, xestións e procedementos técnicos que se realicen de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, o almacenamento, a modificación, a transferencia e outras acciones sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais, sen prexuízo do indicado no  apartado 4 desta política.

2.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

3.- COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS
 • No caso de recibir comunicacións por estes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación)  le informamos que los mensaxes se dirixen exclusivamente ó seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Si non é Vde. o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
 • De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE le comunicamos que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta mesma vía indicando no  asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIALES” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde ou seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.
4.- RESPONSABLES DE TRATAMENTO:

En cumprimento da lexislación vixente en Protección de Datos le indicamos que os datos persoais que Vde. nos facilita de forma voluntaria por calquera dos nosos medios de recollida de información serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais, sendo ASOCIACION PUNTOGAL o Responsable de mencionados tratamentos. Os datos non se cederán a terceiros salvo noscasos en que exista unha obrigación legal.

Así mesmo, declara e garante que mantén os niveles de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu tódolos medios técnicos ó seu alcance para evita-la perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado,  roubo dos  datos facilitados polos interesados e para que os seus empregados observen esas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demais obrigacións de confidencialidade vixentes.

Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera este tratamento ou durante os anos precisos para cumprir as obrigacións legais. Unha vez finalizada a relación que xustifica o tratamento de datos, estes serán bloqueados conforme ó disposto na normativa, transcorrido o prazo legalmente establecido serán eliminados. (ver en cada finalidade o prazo de conservación)

A normativa de protección de datos confírelle ó titular dos  datos persoais os seguintes dereitos:

 • Dereito a revocar calquera consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos se están tratando e ás características do tratamento levado a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de potabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando non sexa necesaria a súa conservación
 • Dereito a interpoñer unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6  28001-Madrid – FAX:  914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es
 • Se desexa más información respecto ó tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos non sexan necesarios, pode dirixirse por escrito a: ASOCIACION PUNTOGAL en RUA TABERNAS,11 , 15001- A CORUÑA (A CORUÑA) ou mediante correo electrónico a info@dominio.gal
  • A mencionada comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos.
  • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.
5.- FINALIDADES DOS  TRATAMENTOS DE DATOS:

Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou todos os  Responsables de Tratamento enumerados anteriormente:

 • XESTION LABORAL: Xestión da relación laboral con los empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación… Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral e os necesarios para cumprir as obrigacións legais.
 • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigacións fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse nos prazos previstos pola lexislación fiscal.
 • XESTION DE CLIENTES: Poder prestar os servicios contratados e facturar os mesmos. Os datos proporcionados conservaranse  mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
 • XESTION DE POSIBLES CLIENTES / CONTACTOS: Xestión dos datos necesarios dos  clientes para poder enviarlles publicidade relacionada cos nosos produtos e servicios por calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servicios e/ou produtos, e invitarlles a eventos do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse  mentres non solicite o cese do mencionado tratamento.
 • SELECCIÓN DE PERSOAL / XESTIÓN RRHH: Xestión dos datos de participantes en procesos de selección de persoal e xestión de todos aqueles currículos e outras informacións aportadas por candidatos a un posto de traballo e ou de mantelos informados das distintas vacantes a un posto de traballo que se produzan na nosa  organización. Os datos proporcionados conservaranse  ata a adxudicación dun posto de traballo ou ata que se exerza o dereito de cancelación sobre mencionado tratamento (non superando en ningún caso o ano). En todo momento o candidato pode opoñerse ou limitar o alcance do tratamento dos seus datos.
 • ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: Xestión dos datos de clientes para poder organizar eventos (cursos, charlas, concursos e outras actividades de difusión) por parte de calquera dos  Responsables do Tratamento. Os datos proporcionados conservaranse  mentres non  se solicite o cese de mencionado tratamento ou durante os anos necesarios para a xustificación da actividade.
 • XESTION MULTIMEDIA: Xestión das imaxes e/ou vídeos captadas nos diferentes eventos organizados pola empresa para a difusión da actividade e/ou xustificación da mesma. Os datos serán conservados mentres teña relevancia a difusión da actividade ou ata que se solicite a cancelación da mesma.
 • XESTION COMERCIO ELECTRONICO. Xestión dos datos necesarios para poder realizar a xestión da tenda online, tramitar os pedidos e o envío dos   Os datos conservaranse  mentres non se solicite o cese de mencionado tratamento.
 • XESTION SOCIOS. Xestión dos datos necesarios dos  socios para poder realizar as comunicacións necesarias, prestar los servicios da asociación e enviar comunicacións. Los datos conservaranse  mentres non se solicite o cese do tratamento.
Esta páxina web emprega cookies para mellorar a experiencia do usuario/a. Se continúas navegando consideraremos que aceptas o seu uso.    Máis información
Privacidad